สันติรักษ์ ประเสริฐสุข.

โครงการวิจัย การศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = The study of architecture in Thammasat University, Tha Phra Chan campus : final report / Study of architecture in Thammasat University, Tha Phra Chan campus : final report สันติรักษ์ ประเสริฐสุข หัวหน้าโครงการ ; ศรีศักดิ์ พัฒนวศิน, สมรรถพล ตาณพันธุ์ ผู้วิจัย. - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2560?] [2017?] - 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ).

ผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากทุนวิจัยเพื่อมุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และผังเมือง.


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ท่าพระจันทร์ --อาคาร.


สถาปัตยกรรมสมัยใหม่. -- 880-05

NA1522.ก4 / ส627 2560

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544