เอกรินทร์ พึ่งประชา, 2510-

"บ้าน" แรงบันดาลใจและวิธีคิดการดูแลหญิงหลังคลอดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย / บ้านแรงบันดาลใจและวิธีคิดการดูแลหญิงหลังคลอดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เอกรินทร์ พึ่งประชา และคณะ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, 2563 [2020] - 164 หน้า : ภาพประกอบ.

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนทุนวิจัย. มหาวิทยาศิลปากรสนับสนุนการดำเนินงานวิจัย. คณะผู้เขียน: เปรมศรี สาระทัศนานันท์, ไพโรจน์ ทองคำ, สันทนา ศรีพรหม, ภริตา ทองยา, ฐิตินันท์ ใกล้ชิด และจริยา นาคำภา.

บทที่ 1: ปฐมบทของหญิงหลังคลอด ; หญิงหลังคลอด: ความเข้าใจพื้นฐาน ; ภาวะแทรกซ้อนในภาวะหลังคลอด -- บทที่ 2: หญิงหลังคลอด การดูแลในมิติแพทย์พื้นบ้าน ; การดูแลหญิงหลังคลอดในฐานะการแพทย์พื้นบ้าน ; ระบบและองค์ประกอบการแพทย์พื้นบ้าน ; หญิงหลังคลอด: มิติความเชื่อในการดูแลสุขภาพ ; หญิงหลังคลอด: การดูแลตามหลักการแพทย์แผนไทย -- บทที่ 3: ชาติพันธุ์ : ความหลากหลายในการดูแลหญิงหลังคลอด ; ภูไทย ; คนไทยลาว ; คนไทยเขมร ; คนเมืองล้านนา ; คนซาไก ; คนไทยมุสลิม -- บทที่ 4: โลกทัศน์และวิธีคิด: การดูแลหญิงหลังคลอดไทด่าน ; "อยู่กรรม คะลำเดือน" โลกทัศน์การดูแลหญิงหลังคลอดไทด่าน ; หญิงหลังคลอดไทด่าน หลักการดูแลในฉบับ "พื้นบ้าน" -- บทที่ 5: เรื่องเล่าและประสบการณ์ การดูแลหญิงหลังคลอดของคนไทด่าน -- บทที่ 6: หมอตำแย หมอเป่า หมอยา และหมอขวัญ ผู้ฟื้นฟูกำลังกาย กำลังใจ และสังคม ; The Specialist: หมอตำแย ; หมอเป่า หมอขวัญ และหมอยา อีกหนึ่งผู้ฟื้นฟูกำลังกาย กำลังใจ และสังคม บทที่ 7: การดูแลหญิงหลังคลอดไทด่านในบริบทสาธารณสุข ; ยุคบุกเบิกงานสาธารณสุขกับการดูแลผู้หญิงหลังคลอด (พ.ศ. 2484-2520) ; ยุคแรกของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย (พ.ศ. 2520-2538) ; การระเบิดจากชุมชน: การจัดการองค์ความรู้พื้นบ้านกิจกรรมและเครือข่าย (พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน) -- บทที่ 8: อาคารสีลวิสุทโธ: เมื่อการแพทย์สมัยใหม่มาบรรจบกับการแพทย์แผนไทย ; "อาคาร" และ "แรงบันดาลใจ" ; อาคารสีลวิสุทโธ : อาคารที่สร้างจากแรงบันดาลใจ จากแนวคิด "บ้าน" -- บทที่ 9: ถ้าวันหนึ่ง "ฉัน" ต้อง "คลอด" ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย ; สูติกรรมและดูแลหลังคลอด: ลำดับงานในระบบสาธารณสุขด่านซ้าย ; ขั้นที่ 1 การดูแลระยะตั้งครรภ์ ; ขั้นที่ 2 การคลอดและขณะพักฟื้น ; ขั้นที่ 3 การฟื้นฟูหลังคลอด -- บทที่ 10: "อยู่กรรม คะลำเดือน" การดูแลรักษาด้วย "บ้าน" สู่การพยาบาลด้วย "หัวใจความเป็นมนุษย์" ; อยู่กรรม คะลำเดือน องค์ความรู้ในการดูแลหญิงหลังคลอดไทด่าน ; พัฒนาการการดูแลหญิงหลังคลอดในระบบสาธารณสุขไทด่าน ; การดูแลหญิงหลังคลอดในระบบสาธารณสุข จาก "บ้าน" สู่ "โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย".

9786161142100 6161142104


880-06 -- การดูแลภายหลังคลอด.
880-07 -- แพทย์แผนโบราณ -- ไทย -- เลย.

WQ500 / .อ724 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544