ไพโรจน์ ชมุนี, 2490-

โครงการวิจัยเรื่อง "ทฤษฎีประสบการณ์ของ John Dewey : ศิลปะการออกแบบจากไม้ไผ่ในประเทศไทย" = Experience theory of John Dewey: bamboo works in Thailand : รายงานฉบับสมบูรณ์ / Experience theory of John Dewey : bamboo works in Thailand ทฤษฎีประสบการณ์ของ John Dewey : ศิลปะการออกแบบจากไม้ไผ่ในประเทศไทย ชื่อผู้วิจัย ไพโรจน์ ชมุนี (หัวหน้าโครงการ) ; อนุชา แพ่งเกษร (ผู้ร่วมวิจัย) ... [และคนอื่น ๆ]. - [กรุงเทพฯ] : คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2561 [2018] - ก-ฐ, 99 หน้า : ภาพประกอบ.

ได้รับทุนอุดหนุนวิจัย จากกองทุนวิจัยสร้างสรรค์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ 2559. มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.


880-05 -- งานไม้ไผ่ -- ไทย.

อารมณ์ แนวคิด Concept ประสบการณ์ Experience การแสดงออก Experssion รูปทรง Form การสอน Teaching การฝึกฝน Training จินตนาการ Imagination การนำไปใช้ประโยชน์ Functional

TT190 / .พ94 2561

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544