ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2562 [2019] - 61 หน้า : ภาพสีประกอบ.


นโยบายของรัฐ -- ไทย. -- 880-04
ความมั่นคงแห่งชาติ -- ไทย. -- 880-05
การพัฒนาแบบยั่งยืน -- ไทย. -- 880-06


ไทย -- แง่ยุทธศาสตร์. -- 880-07
ไทย -- นโยบายสังคม. -- 880-08
ไทย -- นโยบายเศรษฐกิจ. -- 880-09

JQ1745.ก55น4 / ย727 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544