สุภางค์ จันทวานิช.

ทฤษฎีสังคมวิทยา / สุภางค์ จันทวานิช. - พิมพ์ครั้งที่ 9. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563 [2020] - 337 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2551.

9789740322825 9740322824


สังคมวิทยา. -- 880-05

HM606 / .ส746 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544