การใช้การตีความกฎหมาย / กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. - พิมพ์ครั้งที่ 4. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020] - 434 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4 2553.


กฎหมาย -- การตีความและการแปลความหมาย -- การประชุม. -- 880-05

K295 / .ง635 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544