ณรงค์ ใจหาญ, 2500-

หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. เล่ม 2 / ณรงค์ ใจหาญ. - พิมพ์ครั้งที่ 6, ปรับปรุงใหม่. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020] - 409 หน้า.

ภาค 3 กระบวนพิจารณาในศาลชั้นต้น : บทที่ 1 การยื่นคำฟ้อง -- บทที่ 2 การตรวจคำฟ้อง -- บทที่ 3 การไต่สวนมูลฟ้อง -- บทที่ 4 การแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องและคำให้การ -- บทที่ 5 การพิจารณากรณีโจทก์ขาดนัด -- บทที่ 6 การพิจารณาคดี -- บทที่ 7 การพิพากษา -- ภาค 4 อุทธรณ์ ฎีกา : บทที่ 1 หลักทั่วไปในการอุทธรณ์ฎีกา -- บทที่ 2 ปัญหาข้อเท็จจริง และปัญหาข้อกฎหมาย -- บทที่ 3 ข้อจำกัดในการอุทธรณ์ -- บทที่ 4 การพิจารณาในชั้นอุทธรณ์ -- บทที่ 5 การพิพากษาหรือออกคำสั่งในชั้นอุทธรณ์ -- บทที่ 6 ข้อจำกัดในการฎีกา -- บทที่ 7 การพิจารณา พิพากษา และออกคำสั่งในชั้นฎีกา -- ภาค 5 พยานหลักฐาน : บทที่ 1 ความหมายและประเภทของพยานหลักฐาน -- บทที่ 2 ข้อห้ามมิให้รับฟังพยานหลักฐาน -- บทที่ 3 การนำสืบพยานหลักฐาน -- บทที่ 4 พยานบุคคล -- บทที่ 5 พยานเอกสาร -- บทที่ 6 พยานวัตถุ -- บทที่ 7 การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน -- ภาค 6 การบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม : บทที่ 1 การบังคับตามคำพิพากษา -- บทที่ 2 ค่าธรรมเนียม -- ภาค 7 อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบา และลดโทษ : บทที่ 1 อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบา และลดโทษ -- บรรณานุกรม -- ภาคผนวก.

9786162699733 6162699730


880-05 -- วิธีพิจารณาความอาญา.

K5401 / .ณ45 2563 ล. 2

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544