สำเรียง เมฆเกรียงไกร.

คำอธิบายกฎหมายเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ลีสซิ่ง : พร้อมด้วยพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 พระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. 2562 ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา (ที่เกี่ยวข้อง) / พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 พระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. 2562 สำเรียง เมฆเกรียงไกร. - พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2563 [2020] - 725 หน้า.

ส่วนที่ 1 เช่าทรัพย์ -- บทที่ 1 ข้อความเบื้องต้น -- บทที่ 2 ลักษณะสำคัญของสัญญาเช่าทรัพย์ -- บทที่ 3 หลักเกณฑ์ในการทำสัญญาเช่าทรัพย์ -- บทที่ 4 หน้าที่และความรับผิดของผู้ให้เช่า -- บทที่ 5 หน้าที่และความรับผิดของผู้เช่า -- บทที่ 6 การโอนสิทธิการเช่า การเช่าช่วง และการโอนทรัพย์สินที่เช่า -- บทที่ 7 ความระงับแห่งสัญญาเช่า -- ส่วนที่ 2 เช่าซื้อ -- บทที่ 1 ความหมายและประวัตของสัญญาเช่าซื้อ -- บทที่ 2 ลักษณะสำคัญของสัญญาเช่าซื้อ -- บทที่ 3 หลักเกณฑ์ในการทำสัญญาเช่าซื้อ -- บทที่ 4 หน้าที่และความรับผิดของสัญญา -- บทที่ 5 การโอนสิทธิการเช่าซื้อ การเช่าช่วงและการเช่าซื้อช่วงการโอนทรัพย์สินที่เช่าซื้อ -- บทที่ 6 การสิ้นสุดของสัญญเช่าซื้อ -- บทที่ 7 การประกอบกิจการให้เช่าซื้อ -- ส่วนที่ 3 ลิสซิ่ง -- 1. ประวัติความเป็นมาของลีสซิ่ง -- 2. ความหมายของลีสซิ่ง -- 3. ประเภทของลีสซิ่ง -- 4. การประกอบธุรกิจลีสซิ่ง -- 5. สิทธิและหน้าที่ของผู้เช่าในสัญญาแบบลีสซิ่ง -- 6. บทบาทของลีสซิ่งต่อระบบเศรษฐกิจ -- 7. ความแตกต่างระหว่างการประกอบการประเภทให้เช่า (Rent) การให้เช่าซื้อ (Hire-Purchase) และลีสซิ่ง (Leasiong) -- 8. ตัวอย่างสัญญาลีสซิ่ง -- ภาคผนวก -- พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 -- พระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 -- ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าที่อยู่อาศัยที่เรียกเงินประกันเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. 2549 -- ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2555 -- ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2544 -- บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ …) พ.ศ… -- ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ …) พ.ศ. .. ลักษณะ 5/1 ลีสซิ่ง -- ดรรชนี -- บรรณานุกรม.

หนังสือ "คำอธิบายกฎหมายเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ลีสซิ่ง" เล่มนี้ ได้นำเสนอคำอธิบายกฎหมายเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ลีสซิ่ง พร้อมด้วยพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2524 พระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ.2542 ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา (ที่เกี่ยวข้อง) โดยในเล่มได้ให้เนื้อหาอย่างละเอียด เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาวิชากฎหมาย และผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมาย.

9789742038038 9742038031


การควบคุมค่าเช่า -- ไทย. -- 880-08
เช่าซื้อ -- ไทย. -- 880-09
สัญญาเช่า -- ไทย. -- 880-10

KPT886.3 / .ส647 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544