กฤษฎ์ อุทัยรัตน์.

บทสรุป PDPA กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : หลักการ แนวคิด ข้อกฎหมาย กรณีศึกษาและแนวปฏิบัติ = PDPA law compendium : principles and concepts of law and practice / PDPA law compendium : principles and concepts of law and practice กฤษฎ์ อุทัยรัตน์. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด, 2563 [2020] - 365 หน้า : ภาพประกอบ.

บทที่ 1 ทำไมต้องให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคล -- บทที่ 2 การใช้บังคับหรือไม่ใช้บังคับ -- บทที่ 3 บททั่วไปของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล -- บทที่ 4 กฤษฎีกา 22 หน่วยงาน/กิจการ ให้ซ้อมใหญ่ 1 ปี 5 วัน -- บทที่ 5 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล -- บทที่ 6 การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล -- บทที่ 7 สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล -- บทที่ 8 การร้องเรียน -- บทที่ 9 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลก่อนกฎหมายใช้บังคับ การออกระเบียบ ประกาศ วงจรชีวิตของ PD ข้อตกลง และหยุดปฏิเสธ DS -- บทที่ 10 Privacy Notice กับ Privacy Policy -- การประยุกต์ใช้และกรณีศึกษา.

9786163022059 616302205X


การคุ้มครองข้อมูล -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย. -- 880-05
การคุ้มครองข้อมูล. -- 880-06
สิทธิส่วนบุคคล -- ไทย. -- 880-07
สิทธิส่วนบุคคล. -- 880-08

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA Personal Data Protection Act

KPT844.5 / .ก94 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544