เอื้อน ขุนแก้ว.

การบังคับคดีแพ่ง = Civil execution / Civil execution เอื้อน ขุนแก้ว. - พิมพ์ครั้งที่ 8, (แก้ไขเพิ่มเติม). - [กรุงเทพฯ] : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2564 [2021] - 389 หน้า.

บทที่ 1 ความทั่วไป -- บทที่ 2 ศาลที่มีอำนาจบังคับคดี -- บทที่ 3 การบังคับคดี -- บทที่ 4 การขอให้บังคับคดี -- บทที่ 5 การขอให้ศาลไต่สวนเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สิน -- บทที่ 6 เจ้าพนักงานบังคับคดี -- บทที่ 7 ผู้มีส่วนได้เสีย -- บทที่ 8 การยึดและการอายัด -- บทที่ 9 การขายทอดตลาด -- บทที่ 10 การงดการบังคับคดี -- บทที่ 11 การถอนการบังคับคดี -- บทที่ 12 การเพิกถอนการบังคับคดี -- บทที่ 13 การคุ้มครองสิทธิบุคคลภายนอก -- บทที่ 14 การร้องสอดชั้นบังคับคดี -- บทที่ 15 การขอกันส่วน -- บทที่ 16 การร้องขัดทรัพย์ -- บทที่ 17 การขอรับชำระหนี้บุริมสิทธิ -- บทที่ 18 การขอเฉลี่ยทรัพย์ -- บทที่ 19 การทำบัญชีส่วนเฉลี่ย -- บทที่ 20 การบังคับคดีในกรณีที่ให้ส่งคืนหรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่ง -- บทที่ 21 การบังคับคดี ขับไล่ รื้อถอน -- บทที่ 22 การบังคับคดีในกรณีให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการ -- บทที่ 23 การบังคับคดีในกรณีที่ได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีทะเบียน -- บทที่ 24 การบังคับคดีจับกุมและกักขัง -- บทที่ 25 การค้ำประกันในศาล -- บทที่ 26 ค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี -- ภาคผนวก.

9786165772877 6165772870


880-05 -- วิธีการก่อนพิจารณาและตัดสินคดี -- ไทย.
880-06 -- วิธีพิจารณาความแพ่ง -- ไทย.

KPT1728 / .อ83 2564

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544