จำปี โสตถิพันธุ์.

คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา / ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์. - พิมพ์ครั้งที่ 24. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021] - 627 หน้า.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 23 2563. ชื่อเรื่องรองที่ปกนอก: พร้อมคำอธิบายในส่วนของ พ.ร.บ. ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง.

9786162699801 6162699803


นิติกรรม -- ไทย. -- 880-05
สัญญา -- ไทย. -- 880-06

KPT504 / .จ65 2564

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544