ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2564 / รวบรวมและเรียบเรียงโดย สุเมธ ศิริคุณโชติ ... [และคนอื่นๆ]. - พิมพ์ครั้งที่ 1, ฉบับแก้ไขปรับปรุง. - กรุงเทพฯ : หจก. เรือนแก้วการพิมพ์, 2563 [2020] - 9, 424 หน้า : ภาพประกอบ.

9786165772471 6165772471


การบัญชีภาษีอากร -- ไทย. -- 880-04
การยกเว้นภาษีอากร -- ไทย. -- 880-05
ภาษีเงินได้ -- ไทย. -- 880-06
ภาษีการค้า -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย. -- 880-07
ภาษีมรดกและการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย. -- 880-08
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย. -- 880-09

ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

HJ2315 / .ภ65 2563ก

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544