มุนินทร์ พงศาปาน.

แนวทางการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษากฎหมาย / มุนินทร์ พงศาปาน. - พิมพ์ครั้งที่ 16. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021] - 157 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 8, แก้ไขเพิ่มเติม 2559.

1.เคล็ดลับในการศึกษาวิชากฎหมาย -- 2.ข้อแนะนำเบื้องต้นในการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย -- 3.ลักษณะของข้อสอบที่ถามในทางทฤษฎี (ข้อสอบบรรยาย) -- 4.การจับประเด็นข้อสอบบรรยาย -- 5.แนวการเขียนตอบข้อสอบบรรยาย -- 6.ลักษณะของข้อสอบอุทาหรณ์ -- 7.การจับประเด็นข้อสอบอุทาหรณ์ -- 8.แนวการเขียนตอบข้อสอบอุทาหรณ์ -- 9.แบบฝึกหัดการเขียนตอบข้อสอบอุทาหรณ์ -- 10.แนวคำตอบ.

9786162699931 6162699935


880-05 -- กฎหมาย -- ไทย -- คำถามและแบบฝึกหัด.
880-06 -- กฎหมาย -- การศึกษาและการสอน -- ไทย.

KPT51.7 / .ม736 2564

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544