นันทรัตน์ เจริญกุล.

การบริหารนโยบายและกลยุทธ์การศึกษา = Policy and strategic management in education / Policy and strategic management in education นันทรัตน์ เจริญกุล. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564 [2021] - 266 หน้า : ภาพประกอบ.

บทที่ 1 แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับนโยบายและการวางแผน -- บทที่ 2 การวางแผนกลยุทธ์ -- บทที่ 3 การวางแผนพัฒนาการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาไทยและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง -- บทที่ 4 การวางแผนสำหรับหน่วยงานและองค์การทางการศึกษา -- บทที่ 5 การนำนโยบายและแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ -- บทที่ 6 โครงการ -- บทที่ 7 บทสรุป.

ปัจจุบันท่ามกลางสภาพแวดล้อมทั้งในระดับโลกและระดับประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรองค์การและหน่วยงาน และยิ่งไปกว่านั้น จำเป็นต้องมีความสามารถและสมรรถนะในการบริหารนโยบายและกลยุทธ์การศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และตอบโจทย์การพัฒนาประเทศที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนสู่วิสัยทัศน์ประเทศไทย 2580 นั่นคือ ประเทศที่มีความ "มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ในการบริหารนโยบายและกลยุทธ์การศึกษาในแต่ละระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับประเทศระดับองค์การ ระดับหน่วยงาน หรือระดับหน้าที่ ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ จำเป็นต้องมีความรู้และเข้าใจสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกมีภาวะผู้นำ รวมทั้งมีความสามารถในการบริหารจัดการองค์ประกอบและปัจจัยที่มีส่วนในการส่งเสริมและขับเคลื่อนองค์กรหรือหน่วยงานให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และสามารถฝ่าฟันอุปสรรคและก้าวข้ามภาวะคุกคามต่างๆ ไปสู่จุดมุ่งหมายและวิสัยทัศน์ที่วางไว้ โดยเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมและคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและผู้รับบริการเป็นสำคัญ.

9789740340171 9740340172


การวางแผนการศึกษา. -- 880-05
การปฏิรูปการศึกษา. -- 880-06
การวางแผนเชิงกลยุทธ์. -- 880-07

LC71.2 / .น63 2564

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544