ฆายนีย์ ช. บุญพันธ์.

ทฤษฎีและแนวคิดการบริหารท้องถิ่น = Theories and concepts of local administration / Theories and concepts of local administration ฆายนีย์ ช. บุญพันธ์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - สงขลา : พี.ซี. พริ้นติ้ง, 2563 [2020] - x, 161 หน้า : ภาพประกอบ.

หนังสือเล่มนี้ได้ทุนผลิตหนังสือและตำราจากกองทุนวิจัยคณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2562.

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารท้องถิ่น -- การปกครองส่วนท้องถิ่นของอังกฤษและอเมริกา -- การปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศต่าง ๆ -- วิวัฒนาการการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย -- รูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย -- การคลังท้องถิ่น -- ท้องถิ่นกับการพัฒนาเศรษฐกิจ -- ท้องถิ่นกับการมีส่วนร่วมของประชาชน -- ท้องถิ่นกับการวางแผนพัฒนา -- ท้องถิ่นในอนาคต.

9786165772464 6165772463


880-05 -- การปกครองท้องถิ่น.

JS78 / .ฆ64 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544