ฉากใหม่การเลือกตั้งไทย : การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 ใน 7 จังหวัด / ณัชชาภัทร อมรกุล และปุรวิชญ์ วัฒนสุข บรรณาธิการ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า, 2563 [2020] - 179 หน้า : ภาพประกอบ.

9786164761049 6164761042


ไทย. รัฐสภา. สภาผู้แทนราษฎร --การเลือกตั้ง, 2562.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง. -- 880-05

JQ1749.ก5 / ฉ62 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544