นันทน อินทนนท์, 2513-

ภาษาอังกฤษกฎหมายสำหรับการสอบเนติบัณฑิตไทย = Legal English for the Thai bar exam / Legal English for the Thai bar exam นันทน อินทนนท์. - กรุงเทพฯ : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2564 [2021] - 130 หน้า.

ภาษาอังกฤษที่ใช้ในกฎหมายมหาชน -- ภาษาอังกฤษที่ใช้ในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง -- ภาษาอังกฤษที่ใช้ในกฎหมายอาญาและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา -- ภาษาอังกฤษที่ใช้ในกฎหมายธุรกิจ -- ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษในการทดสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต -- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษสำหรับการทดสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต.

9786165773942 616577394X


ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา. -- 880-04
กฎหมาย -- ภาษา. -- 880-05
กฎหมาย -- ศัพท์บัญญัติ. -- 880-06
ภาษาอังกฤษ -- คำถามและแบบฝึกหัด. -- 880-07

PE1116.ก2 / น63 2564

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544