ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-

คำอธิบายยืม ฝากทรัพย์ / ไผทชิต เอกจริยกร. - พิมพ์ครั้งที่ 18, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021] - 297 หน้า : ภาพประกอบ.

ยืม (Loan) -- บททั่วไป -- ความหมายของสัญญายืม -- ลักษณะของสัญญายืม -- สัญญาจะให้ยืมมีได้หรือไม่ -- สัญญายืมใช้คงรูป (Loan for use) -- ยืมใช้สิ้นเปลือง (Loan for consumption) -- การกู้ยืมเงิน (Loan of money) -- ฝากทรัพย์ (deposit) -- บททั่วไป -- ความหมายและสาระสำคัญของสัญญาฝากทรัพย์ -- ความแตกต่างระหว่างสัญญาฝากทรัพย์กับสัญญาอื่น ๆ -- หน้าที่ของผู้รับฝาก -- หน้าที่ของผู้ฝาก -- ความระงับของสัญญาฝากทรัพย์ -- อายุความ -- วิธีเฉพาะการฝากเงิน -- วิธีเฉพาะสำหรับเจ้าสำนักโรงแรม -- บรรณานุกรม -- ภาคผนวก -- ดัชนีค้นคำ.

9786165810005 6165810004


การกู้ยืม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย. -- 880-05
การฝากทรัพย์ (กฎหมาย) -- ไทย. -- 880-06

KPT890 / .ผ932 2564

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544