รวมบทความทางวิชาการของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. ชุดที่ 18, ศาลรัฐธรรมนูญยึดหลักนิติธรรม ค้ำจุนประชาธิปไตย ห่วงใยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน / ศาลรัฐธรรมนูญยึดหลักนิติธรรม ค้ำจุนประชาธิปไตย ห่วงใยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ผู้เขียน คณิต วัลยะเพ็ชร์ ... [และคนอื่น ๆ]. - กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2563 [2020] - 6, 444 หน้า.

หลักนิติธรรม การได้รับการพิจารณาคดีที่เป็นธรรม การพัฒนาหลักกฎหมายการรับฟังพยานหลักฐานของไทยในคดีอาญา -- กระบวนการยุติธรรม ปัญหาสิทธิมนุษยชนกับสิ่งแวดล้อม -- ประชาธิปไตยในมุมมองสากล -- ศาลรัฐธรรมนูญกับการพัฒนาประชาธิปไตยในระบบนิติรัฐ -- หลักความมั่นคงในการดำรงตำแหน่งตุลาการในฐานะส่วนหนึ่งของหลักนิติธรรม -- สิทธิมนุษยชนสิทธิในด้านการศึกษาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 -- ประชามติกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตย -- หลักประชาธิปไตยในที่ทำงาน -- ความสัมพันธ์ระหว่างหลักประชาธิปไตยกับหลักนิติธรรม/นิติรัฐ -- สิทธิและเสรีภาพของพลเมืองอเมริกันภายใต้หลักประชาธิปไตย -- หลักนิติธรรมกับอำนาจการบริหารในหน่วยงานของรัฐ -- ความท้าทายและการสร้างเสริมความเข้มแข็งของหลักนิติธรรม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบความชอบด้วยเนื้อหาของกฎหมาย -- การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามหลักนิติธรรม -- หลักสิทธิมนุษยชนกับประชาคมอาเซียน -- สิทธิมนุษยชนกับความเท่าเทียมทางเพศ -- มุมมองหลักสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย -- หลักนิติธรรม.

9786168033586 6168033580


ศาลรัฐธรรมนูญ -- ไทย. -- 880-04
กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย. -- 880-05
สิทธิพลเมือง -- ไทย. -- 880-06

KPT2620 / .ร543 2563 ล. 18

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544