ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสังคมวิทยา = Introduction to sociology / Introduction to sociology โดย วสันต์ ปัญญาแก้ว ... [และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ ชาญ พนารัตน์. - พิมพ์ครั้งที่ 4 (ปรับปรุงใหม่). - เชียงใหม่ : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2564 [2021] - 236 หน้า : ภาพประกอบ.

บทนำสู่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสังคมวิทยา -- พัฒนาการของศาสตร์สังคมวิทยา -- โครงสร้างและสถาบันสังคม -- อัตลักษณ์ -- ครอบครัว -- เศรษฐกิจ -- เมืองสมัยใหม่ -- การพัฒนา -- กีฬากับสังคม -- สังคมสูงวัย -- ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม.

9786163984838 6163984838


880-04 -- สังคมวิทยา.

HM606 / .ค56 2564

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544