โกวิทย์ พวงงาม.

การจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่น = Community and local self governance / Community and local self governance ศาสตราจารย์ ดร. โกวิทย์ พวงงาม. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - นนทบุรี : ธรรมสาร, 2562 [2019] - 18, 730 หน้า : ภาพประกอบ.

ความหมาย ความสำคัญและการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น -- ชุมชนและท้องถิ่นไทยในภาวการณ์เปลี่ยนแปลง -- แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น -- กระบวนการจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่น -- กรณีตัวอย่าง (case study) การจัดการตนเองและชุมชนไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- วิเคราะห์และสังเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้ชุมชนสามารถจัดการตนเองและเป็นชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้.

9786164972797 6164972795


การพัฒนาชุมชน -- ไทย. -- 880-05
การพัฒนาชุมชน -- ไทย -- การศึกษาเฉพาะกรณี. -- 880-06
การพัฒนาชุมชน. -- 880-07
การพัฒนาชนบท -- ไทย. -- 880-08
การปกครองท้องถิ่น -- ไทย -- การมีส่วนร่วมของพลเมือง. -- 880-09
การกระจายอำนาจปกครอง -- ไทย. -- 880-10

HN700.55.ฮ9พ6 / ก925 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544