วาสิตา บุญสาธร.

การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ = [Strategic communication] / Strategic communication วาสิตา บุญสาธร ผู้เขียน. - พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2563 [2020] - ก-ฐ, 316 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

ส่วนที่ 1 พื้นฐานการสื่อสาร. บทที่ 1 บทนำการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (Introduction to Strategic Communication) -- บทที่ 2 การสื่อสานรในองค์กร (Organization Communication) -- ส่วนที่ 2 ลักษณะของการสื่อสาร. บทที่ 3 การสื่อสารโดยวัจนภาษา (Verbal Communication) -- บทที่ 4 การสื่อสารโดยอวัจนภาษา (Nonverbal Communication) -- ส่วนที่ 3 ประเภทและระดับของการสื่อสาร. บทที่ 5 การสื่อสารกับตนเอง (Intrapersonal Communication) -- บทที่ 6 การสื่อสารเพื่อสร้สางความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication) -- บทที่ 7 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม และวัฒนธรรมองค์กร (Intercultural Communication and Organization Culture) -- ส่วนที่ 4 การสื่อสารตามวัตถุประสงค์. บทที่ 8 การสื่อสารกับภาวะผู้นำ (Leadership Communication) -- บทที่ 9 การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation) -- บทที่ 10 การสื่อสารเพื่อบริหารการเปลี่ยนแปลง (Communication for Change Management).

9786164820432 616482043X


การสื่อสารในองค์การ. -- 880-05
การสื่อสารทางธุรกิจ. -- 880-06
การวางแผนเชิงกลยุทธ์. -- 880-07
การสื่อสารในการจัดการ. -- 880-08
การสื่อสาร. -- 880-09

HD30.3 / .ว634 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544