ยงศักดิ์ ตันติปิฎก.

ตำราพื้นฐานวิชาชีพการแพทย์แผนไทย. เล่ม 2, วิชาจรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย / วิชาจรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย [ผู้เขียน ยงศักดิ์ ตันติปิฎก, ธเนตร บัวแย้ม, รวงทิพย์ ตันติปิฎก]. - [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - [นนทบุรี] : กลุ่มงานวิชาการเภสัชกรรมแผนไทย สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2561 [2018] - 167 หน้า.

1. จริยธรรมแห่งวิชาชีพการแพทย์แผนไทย -- 2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย -- 3. กฎหมายควบคุมวิชาชีพทางการแพทย์ -- 4. กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย -- 5. กฎหมายว่าด้วยยา -- 6. กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล -- 7. กฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ -- 8. กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย -- 9. กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืช -- 10. ข้อตกลงอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ -- 11. สนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร.

9786161135102 6161135108


880-06 -- การแพทย์แผนโบราณ -- ไทย.
880-07 -- จรรยาบรรณทางการแพทย์.

WB50.JT3 / ย247 2561 ล. 2

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544