บัญญัติ สุชีวะ, 2467-2540.

คำอธิบายกฎหมายลักษณะทรัพย์ / บัญญัติ สุชีวะ ; ปรับปรุงโดย ไพโรจน์ วายุภาพ. - พิมพ์ครั้งที่ 18. - [กรุงเทพฯ] : วิญญูชน, 2564 [2021] - 299 หน้า.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 17, [แก้ไขและเพิ่มเติม] 2559.

บทนำ -- บทที่ 1 ความหมายของทรัพย์และทรัพย์สิน -- บทที่ 2 ประเภทของทรัพย์สิน -- บทที่ 3 ส่วนควบ อุปกรณ์และดอกผล -- บทที่ 4 บุคคลสิทธิและทรัพยสิทธิ -- บทที่ 5 การได้มาซึ่งทรัพยสิทธิ -- บทที่ 6 การเพิกถอนการได้ทรัพยสิทธิทางทะเบียน -- บทที่ 7 การเปลี่ยนแปลง ระงับและกลับคืนมาซึ่งทรัพยสิทธิ -- บทที่ 8 การเรียกร้องสังหาริมทรัพย์เดียวกัน -- บทที่ 9 ทรัพย์สินของแผ่นดิน -- บทที่ 10 การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ -- บทที่ 11 แดนแห่งกรรมสิทธิ์และการใช้กรรมสิทธิ์ -- บทที่ 12 กรรมสิทธิ์รวม -- บทที่ 13 สิทธิครอบครองและครอบครองปรปักษ์ -- บทที่ 14 ภารจำยอม -- บทที่ 15 สิทธิอาศัย -- บทที่ 16 สิทธิเหนือพื้นดิน -- บทที่ 17 สิทธิเก็บกิน -- บทที่ 18 ภารติดพันในอสังหาริมทรัพย์.

9786165810036 6165810039


880-05 -- ทรัพย์ (กฎหมาย) -- ไทย.

KPT640 / .บ62 2564

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544