จำปี โสตถิพันธุ์.

อธิบายศัพท์นิติกรรม-สัญญา / ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์. - พิมพ์ครั้งที่ 6. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021] - 137 หน้า.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5 2561.

9786162699818 6162699811


นิติกรรม -- ศัพท์บัญญัติ. -- 880-05
สัญญา -- ศัพท์บัญญัติ. -- 880-06

KPT504 / .จ656 2564

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544