กัลยา วานิชย์บัญชา.

การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS for Windows / กัลยา วานิชย์บัญชา. - พิมพ์ครั้งที่ 10. - [กรุงเทพฯ] : หจก.สามลดา, 2558 [2015] - 240 หน้า : ภาพประกอบ.

9789748349572 9748349578


เอสพีเอสเอส สำหรับวินโดวส์.


การวิเคราะห์ตัวแปรพหุคูณ -- การประมวลผลข้อมูล. -- 880-06
สังคมศาสตร์ -- ระเบียบวิธีทางสถิติ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์. -- 880-07

QA278 / .ก64 2558

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544