วันฮารงค์ บินอิสริส.

ความขัดแย้งและสันติภาพ / วันฮารงค์ บินอิสริส. - พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น, 2563 [2020] - 300 หน้า.

ความขัดแย้งและสันติภาพ -- แนวคิด ทฤษฎีความขัดแย้งและสันติภาพ -- กลุ่มขัดแย้งเฉพาะกรณีประเทศไทย -- ความขัดแย้งในประชาคมโลก -- สถานการณ์ความขัดแย้งทางสังคมและวัฒนธรรมระดับโลกในยุคโลกาภิวัตน์ -- แนวคิดเรื่องสันติภาพ -- ความหมายและทฤษฎีสันติภาพ -- วิธีสร้างสันติภาพ -- การรักษาสันติภาพ -- เส้นทางสู่สันติภาพจังหวัดชายแดนใต้ -- บรรณานุกรม.

9786164050006 6164050006


ความขัดแย้งทางสังคม. -- 880-05
ความขัดแย้งทางสังคม -- ไทย. -- 880-06
สันติภาพ. -- 880-07

HM1121 / .ว633 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544