จุฑามน สิทธิผลวนิชกุล.

การบริหารความเสี่ยง : แนวคิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรและกรณีศึกษา = Enterprise risk management / Enterprise risk management จุฑามน สิทธิผลวนิชกุล. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021] - 18, 304 หน้า : ภาพประกอบ.

9786163146922 6163146921


880-05 -- การบริหารความเสี่ยง.

HD61 / .จ737 2564

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544