สมบัติ สกุลพรรณ์.

การพยาบาลผู้มีพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย = Nursing care for persons with suicide behavior / Nursing care for persons with suicide behavior สมบัติ สกุลพรรณ์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2564 [2021] - 136 หน้า : ภาพประกอบ. - โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . - โครงการตำรา (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์) .

บทที่ 1 พฤติกรรมการฆ่าตัวตาย -- บทที่ 2 ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย -- บทที่ 3 การประเมินและคัดกรองผู้มีพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย -- บทที่ 4 การป้องกันและการบำบัดผู้มีพฤติกรรมฆ่าตัวตาย -- 5. กรณีศึกษาการบำบัดทางการพยาบาลในผู้มีพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย.

9786163980854 6163980859


การพยาบาลจิตเวชศาสตร์. -- 880-06
การฆ่าตัวตาย. -- 880-07
การฆ่าตัวตาย -- การป้องกัน. -- 880-08

WY160 / .ส436 2564

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544