ภูมีนาท ปาเบ้า.

สรุปหลักกฎหมายที่ใช้สอบ ก.พ. ภาค ก. / ภูมีนาท ปาเบ้าและคณะ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : บริษัท ภาพพิมพ์ จำกัด, 2564 [2021] - 207 หน้า.

1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553 -- 2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 -- 3. พระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 -- 4. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 -- 5. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 -- 6. ประมวลกฎหมายอาญา หมวด 2 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ -- 7. ตัวอย่างคำถามที่น่าสนใจ.

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการสอบ ภาค ก. ครูผู้ช่วย และผู้ที่เตรียมสอบข้าราชการทั่วไป เนื้อหาประกอบด้วย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ประมวลกฎหมายอาญา (ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ) อธิบายเนื้อหาอย่างกระชับ เข้าใจง่าย รูปเล่มขนาดเล็ก กะทัดรัด พกพาสะดวก.

9786165776318 6165776310


กฎหมาย -- ไทย -- ข้อสอบและเฉลย. -- 880-05


ไทย -- ข้าราชการและพนักงาน -- การสอบ -- คู่มือเตรียมสอบ. -- 880-06

KPT70 / .ภ743 2564

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544