กนกพร นุ่มทอง.

หลักฐานล้านนาในเอกสารโบราณจีน = Evidence of Lanna Kingdom in ancient Chinese manuscripts / Evidence of Lanna Kingdom in ancient Chinese manuscripts กนกพร นุ่มทอง. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพ ฯ : สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2564 [2021] - 353 หน้า แผนที่.

9786162786129 6162786129


ไทย (ภาคเหนือ) -- ประวัติศาสตร์. -- 880-05
ไทย (ภาคเหนือ) -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- จีน. -- 880-06
จีน -- ประวัติศาสตร์ -- แหล่งข้อมูล. -- 880-07

DS588.ห7 / ก32 2564

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544