สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

คดี ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ และการขายฝาก ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 / สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่. - พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่. - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2564 [2021] - 603 หน้า.

หมวด 1 สัญญาซื้อขาย. บทที่ 1 ความหมายและสาระสำคัญของสัญญาซื้อขาย (มาตรา ๔๕๓) -- บทที่ 2 ประเภทของนิติกรรมเกี่ยวกับการซื้อขาย -- บทที่ 3 แบบและหลักเกณฑ์การทำสัญญาซื้อขาย (มาตรา ๔๕๖) -- บทที่ 4 หน้าที่ ความรับผิดและสิทธิของผู้ขาย -- บทที่ 5 หน้าที่ของผู้ซื้อ -- บทที่ 6 การซื้อขายเฉพาะอย่าง -- หมวด 2 สัญญาแลกเปลี่ยน (มาตรา ๕๑๘-๕๒๐). บทที่ 7 ความหมายและสาระสำคัญของสัญญาแลกเปลี่ยน -- หมวด 3 สัญญาให้ (มาตรา ๕๒๑-๕๓๖). บทที่ 8 ลักษณะสำคัญของสัญญาการให้.

9789742037994 974203799X


ซื้อขาย -- ไทย. -- 880-05
การแลกเปลี่ยน -- ไทย. -- 880-06
สัญญา -- ไทย. -- 880-07
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย. -- 880-08

KPT874 / .ส446 2564

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544