กิตติพงษ์ คงสมบูรณ์.

ตำราเวชศาสตร์เชิงประจักษ์สำหรับนิสิตแพทย์ = Textbook of evidence-based medicine for medical students / Textbook of evidence-based medicine for medical students กิตติพงษ์ คงสมบูรณ์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564 [2021] - 270 หน้า : ภาพประกอบ.

บทที่ 1 ประวัติความเป็นมา -- บทที่ 2 การค้นหาหลักฐานทางวิชาการ -- บทที่ 3 ระบาดวิทยาพื้นฐาน: ความเป็นเหตุผล ความคลาดเคลื่อน และการประเมินงานวิจัย -- บทที่ 4 ระบาดวิทยาพื้นฐาน: การทดสอบสมมติฐาน ค่าอิทธิพล และการประเมินผลกระทบ -- บทที่ 5 การวินิจฉัยโรค -- บทที่ 6 การรักษาโรค -- บทที่ 7 การศึกษาปัจจัยเสี่ยง -- บทที่ 8 การพยากรณ์โรค -- บทที่ 9 แนวทางการตัดสินใจทางการแพทย์.

9786165778206 6165778208


เวชปฏิบัติอิงหลักฐานเชิงประจักษ์. -- 880-05
การตัดสินใจ. -- 880-06
การแพทย์คลินิก. -- 880-07

WB102.5 / .ก63 2564

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544