ไพโรจน์ กัมพูสิริ, 2493-

ย่อหลักกฎหมายมรดก / ไพโรจน์ กัมพูสิริ. - กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2564 [2021] - 186 หน้า.

ส่วนที่ 1 บทที่ 1 กองมรดก -- 1.1 ทรัพย์สินของผู้ตาย -- 1.2 หน้าที่และความรับผิดของผู้ตาย -- บทที่ 2 ข้อยกเว้นที่ไม่ถือว่าเป็นทรัพย์มรดก -- 2.1 ประมวลกฎหมายนี้เขียนไว้ไม่ให้เป็นมรดก -- 2.2 โดยสภาพแล้วเป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้ -- 2.3 มีกฎหมายอื่นบังคับไม่ให้เป็นมรดก -- 2.4 ทรัพย์สินหรือสิทธิไม่ได้มีอยู่ในขณะมีชีวิตหรือได้มาหลัง เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย -- ส่วนที่ 2 บทที่ 1 ทายาทและส่วนแบ่งในกองมรดก -- 1.1 ทายาทโดยธรรม แก้ไข -- 1.2 ทายาทโดยธรรมประเภทคู่สมรส -- บทที่ 2 การรับมรดกแทนที่ -- 2.1 เหตุในการรับมรดกแทนที่ -- 2.2 ผู้มีสิทธิรับมรดกแทนที่ บทที่ 3 ภิกษุกับมรดก) -- 3.1 ภิกษุในฐานะทายาทโดยธรรม -- 3.2 ภิกษุในฐานะเจ้ามรดก ส่วนที่ 3 บทที่ 1 การเสียสิทธิในการรับมรดก -- 1. การถูกกําจัดมิให้รับมรดก -- 2. การตัดมิให้รับมรดก -- 3. การสละมรดก -- 4. การเสียสิทธิโดยอายุความ -- ส่วนที่ 4 บทที่ 1 ลักษณะของพินัยกรรม -- 1.1 เป็นการแสดงเจตนากําหนดการเพื่อตาย -- 1.2 เป็นคําสั่งสุดท้ายก่อนตาย -- 1.3 ทรัพย์สินในพินัยกรรมจะต้องเป็นทรัพย์สินของตนเอง -- 1.4 กําหนดการอื่น ๆ นอกจากเรื่องทรัพย์สินในพินัยกรรม -- บทที่ 2 ความสามารถและประเภทของผู้รับพินัยกรรม -- 2.1 ความสามารถในการทําและรับพินัยกรรม -- 2.2 ผู้รับพินัยกรรมลักษณะทั่วไป -- 2.3 ผู้รับพินัยกรรมลักษณะเฉพาะ -- 2.4 สิทธิและความรับผิดของผู้รับพินัยกรรมแต่ละประเภท -- บทที่ 3 แบบของพินัยกรรม -- 3.1 พินัยกรรมแบบธรรมดา -- 3.2 พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ -- 3.3 พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง -- 3.4 พินัยกรรมแบบเอกสารลับ -- 3.5 พินัยกรรมแบบทําด้วยวาจา -- 3.6 พินัยกรรมทําในต่างประเทศ -- 3.7 พินัยกรรมทําในภาวะการรบหรือสงคราม -- บทที่ 4 พยานในพินัยกรรม -- 4.1 ผู้ต้องห้ามมิให้เป็นพยานในการทําพินัยกรรม -- 4.2 การลงลายมือชื่อของพยาน -- บทที่ 5 ผลของพินัยกรรม -- 5.1 ผลของพินัยกรรมที่มีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลา -- 5.2 ผลของพินัยกรรมในกรณีพิเศษ -- 5.3 ความไม่มีผลของพินัยกรรมหรือ
ข้อกําหนดพินัยกรรม -- ส่วนที่ 5 บทที่ 1 ผู้จัดการมรดก -- 1. การตั้งผู้จัดการมรดก -- 2. หน้าที่ของผู้จัดการมรดก -- 3. ความสิ้นสุดของการเป็นผู้จัดการมรดก.

9786165810227 6165810225


มรดกและการรับมรดก -- ไทย. -- 880-04

KPT770 / .พ944 2564

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544