ประสพสุข บุญเดช.

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัว / คำอธิบายกฎหมายครอบครัว คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยครอบครัวฯ ประสพสุข บุญเดช. - พิมพ์ครั้งที่ 25, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2564 [2021] - ก-ฌ, 871, [3] หน้า.

การใช้บังคับกฎหมายครอบครัว -- การหมั้น -- การสมรส -- ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา -- ทรัพย์สินและหนี้สินระหว่างสามีภริยา -- การสมรสที่เป็นโมฆะ -- การสิ้นสุดแห่งการสมรส -- บิดามารดากับบุตร -- สิทธิและหน้าที่ระหว่างบิดามารดากับบุตร -- ผู้ปกครองและผู้อยู่ในปกครอง -- บุตรบุญธรรม -- ค่าอุปการะเลี้ยงดู.

9786164040939 6164040930


กฎหมายครอบครัว -- ไทย. -- 880-07
กฎหมายการสมรส -- ไทย. -- 880-08
สามีและภรรยา -- ไทย. -- 880-09
บิดามารดาและบุตร (กฎหมาย) -- ไทย. -- 880-10
กฎหมายครอบครัว -- ไทย -- คำพิพากษาศาลโดยย่อ. -- 880-11

KPT540 / .ป443 2564

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544