กนกพร นุ่มทอง.

ทักษะการแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทย = Translation skills from Chinese to Thai / Translation skills from Chinese to Thai กนกพร นุ่มทอง. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2563 [2020] - 196 หน้า.
ภาษาจีน -- การแปลเป็นภาษาไทย. -- 880-05

จีนศึกษา

PL1277 / .ก323 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544