ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-

คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์. - พิมพ์ครั้งที่ 14, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021] - 678 หน้า.

แนวความคิดพื้นฐานของกระบวนการพิจารณาทางปกครองและความเป็นมาของกฎหมายว่าด้วยปฏิบัติราชการทางปกครอง -- ขอบเขตการบังคับใช้พระราชบัญญัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 -- เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจทำการพิจารณาทางการปกครอง -- เจ้าหน้าที่ และกรรมการในคณะกรรมการที่มีอำนาจดำเนินการพิจารณาทางปกครองจะต้องมีความเป็นกลางในเรื่องนั้น -- คู่กรณีในการทำคำสั่งทางปกครอง -- การพิจารณาออกคำสั่งทางปกครอง -- ผลของคำสั่งทางปกครอง -- การเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง -- การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง -- การขอให้พิจารณาใหม่ -- การบังคับทางปกครอง -- ระยะเวลาและอายุความ -- การแจ้ง -- ภาคผนวก.

9786165810432 6165810438


วิธีพิจารณาคดีปกครอง -- ไทย. -- 880-05
กฎหมายปกครอง -- ไทย. -- 880-06

KPT2730 / .ช622 2564

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544