พักตร์วิไล ศรีแสง.

ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล = Theories and concepts related to nursing / Theories and concepts related to nursing พักตร์วิไล ศรีแสง. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - ขอนแก่น : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557 [2014] - ช-ฎ, 221 หน้า : ภาพประกอบ.

ตำราเล่มนี้เขียนโดยเน้นที่ประเด็นหลักๆ ของแต่ละทฤษฎีเท่านั้น หากผู้อ่านต้องการศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฎีอย่างลึกซึ้ง ควรศึกษาจากตำราที่ผู้พัฒนาทฤษฎีเป็นผู้เรียบเรียงโดยตรง.

9786162234736 6162234738


ทฤษฎีการพยาบาล. -- 880-05
การพยาบาล. -- 880-06

WY18.2 / .พ623 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544