สุรีย์พันธุ์ วรพงศธร.

การกำหนดขนาดตัวอย่างสำหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ / สุรีย์พันธุ์ วรพงศธร. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - เชียงใหม่ : หจก. วนิดาการพิมพ์, 2564 [2021] - ก-ถ, 308 หน้า : ภาพประกอบ.

บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานในการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม -- บทที่ 2 การกำหนดขนาดตัวอย่างสำหรับงานวิจัยแบบสำรวจ -- บทที่ 3 การกำหนดขนาดตัวอย่างสำหรับงานวิจัยแบบทดลอง -- บทที่ 4 การกำหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป -- บทที่ 5 ข้อผิดพลาดในการใช้วิธีเลือกตัวอย่างและคำนวณขนาดตัวอย่างในงานวิจัย.

หนังสือเล่มนี้อธิบายการกำหนดขนาดตัวอย่างสำหรับการวิจัยแบบสำรวจและแบบทดลอง รวมทั้งอธิบายการกำหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป G*Power พร้อมทั้งมีตัวอย่างงานวิจัยประกอบคำอธิบายในการกำหนดขนาดตัวอย่างที่ใช้สถิติอิงพารามิเตอร์และไม่อิงพารามิเตอร์แต่ละวิธี ซึ่งนักวิจัยและนักวิชาการในสาขาวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปประยุกต์ในการกำหนดขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมสำหรับงานวิจัยได้.

9786165862097 6165862098


วิทยาศาสตร์การแพทย์ -- วิจัย. -- 880-05

W20.5 / .ส746 2564

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544