สุปรียา แก้วละเอียด.

การตีความการจำแนกพิกัดอัตราศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ในการนำเข้าสินค้าตามหลักเกณฑ์ข้อ 2 (ก) แห่งกฎหมายพิกัดอัตราศุลกากรของประเทศไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย สุปรียา แก้วละเอียด, พัชราภรณ์ ตฤณวุฒิพงษ์. - [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย คณะนิติศาสตร์ มธ., 2564 [2021] - iv, 111 แผ่น : ภาพประกอบ.

เสนอต่อ คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย คณะนิติศาสตร์ มธ.


พิกัดอัตราศุลกากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย. -- 880-04
ศุลกากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. -- 880-05

พิกัดอัตราศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์

KPT3646 / .ส73 2564

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544