สมยศ เชื้อไทย.

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2564) พร้อมพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ฉบับใช้เรียน / ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใช้เรียน สมยศ เชื้อไทย. - พิมพ์ครั้งที่ 20, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021] - 698 หน้า.

9786165810456 6165810454


กฎหมายแพ่ง -- ไทย. -- 880-06
กฎหมายพาณิชย์ -- ไทย. -- 880-07

KPT500 / .ส445 2564

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544