เกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์การลงทุน / เกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์การลงทุน ผู้เขียน ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2564 [2021] - 147 หน้า : ภาพประกอบ. - จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงาน . - จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงาน. .

1. ภาพรวมของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล -- 2. เกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่นักวิเคราะห์การลงทุน -- 3. เกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (หุ้นสามัญ) -- 4. เกณฑ์แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ -- 5. เกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง -- 6. เกณฑ์และแนวปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน -- 7. เกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์อื่นๆ.

เกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์การลงทุน เล่มนี้ อยู่ในกลุ่มวิชาที่ 1 จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงาน (professional practices) ภายใต้หลักสูตรการวิเคราะห์และการจัดการลงทุนขั้นพื้นฐาน (foundation knowledge) ของหลักสูตร CISA ใหม่.

9786164150584 6164150582


การวิเคราะห์การลงทุน. -- 880-06
หลักทรัพย์. -- 880-07

HG4529 / .ก76 2564

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544