สุรศักดิ์ บุญญานุกูลกิจ, 2529-

การควบคุมตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างก่อนการทำสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย สุรศักดิ์ บุญญานุกูลกิจ. - [กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์] มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021] - 78 แผ่น.

เสนอต่อ คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.


การจัดซื้อของทางราชการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย. -- 880-04

KPT2754 / .ส73 2564

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544