ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496-

คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป / กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, รณกรณ์ บุญมี. - พิมพ์ครั้งที่ 23, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021] - 326 หน้า : ภาพประกอบ.

ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป -- เค้าโครงของกฎหมายอาญา (ภาคทั่วไป) -- หลักทั่วไป -- การใช้กฎหมายอาญา -- การกระทำในกฎหมายอาญา -- ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล -- เจตนาในกฎหมายอาญา --การกระทำความผิดโดยประมาท -- การพยายามกระทำความผิด --ผู้กระทำความผิดหลายคน -- ความผิดหลายบทหรือหลายกระทง -- อำนาจกระทำ -- เหตุยกเว้นโทษ --เหตุเกี่ยวกับความไม่รู้ผิดชอบ -- เหตุยกโทษ ลดโทษและเหตุบรรเทาโทษอย่างอื่ีน -- โทษ -- วิธีการเพื่อความปลอดภัย -- การระงับความผิดและโทษ -- บทส่งท้าย -- คำแนะนำในการตอบปัญหากฎหมาย -- ตัวอย่างการตอบข้อสอบที่เป็นตุ๊กตา -- ตัวอย่างการตอบข้อสอบบที่เป็นทฤษฎีหรือความจำ -- ตัวอย่างอย่างคำถามและแนวตอบ -- คำถามท้ายบท -- บรรณานุกรม.

9786165810593 6165810594


กฎหมายอาญา -- ไทย. -- 880-06

KPT3800 / .ท565 2564ก

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544