ชูชัย สมิทธิไกร.

พฤติกรรมผู้บริโภค / ชูชัย สมิทธิไกร. - พิมพ์ครั้งที่ 8. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563 [2020] - 406 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2553.

9789740338901 9740338909


พฤติกรรมผู้บริโภค. -- 880-05

HF5415.32 / .ช726 2563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544