เอกอุมา อิ้มคำ.

การพยาบาลผู้ที่มีความผิดปกติด้านความคิดและการรับรู้ = [Nursing care for persons with disturbed thought processes and perceptions] / Nursing care for persons with disturbed thought processes and perceptions เอกอุมา อิ้มคำ. - ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2. - ปทุมธานี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021] - 7, 340 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2563. หนังสือได้รับทุนสนับสนุนการเขียนตำราจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

บทที่ 1 ความผิดปกติด้านความคิดและการรับรู้ -- บทที่ 2 บทบาทของพยาบาลจิตเวชในการพยาบาลผู้ที่มีความผิดปกติด้านความคิดและการรับรู้ -- บทที่ 3 การนำหลักฐานเชิงประจักษ์มาประยุกต์ใช้ในการพยาบาลผู้ที่มีความผิดปกติด้านความคิดและการรับรู้ -- บทที่ 4 การพยาบาลผู้ที่มีความผิดปกติด้านความคิดและการรับรู้ -- บทที่ 5 กรณีศึกษา -- บทที่ 6 กฎหมายและจริยธรรมทางการพยาบาลสุขภาพจิตเวช.

9786163147271 6163147278


การพยาบาลจิตเวชศาสตร์. -- 880-05

การพยาบาลผู้ป่วยจิตเภท

WY160 / .อ723 2564

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544