ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ.

2W 1H รหัส (ไม่) ลับ-- สำหรับธรรมาภิบาลองค์กรภาครัฐ / ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2564 [2021] - 133 หน้า : ภาพประกอบ.

บทนำ ทำไม อะไร และอย่างไร เมื่อต้องใช้ธรรมาภิบาลกับองค์กรภาครัฐ -- บทที่ 1 Why : ทำไมต้องธรรมาภิบาล? -- บทที่ What : ธรรมาภิบาลคืออะไร? -- บทที่ 3 How : บริหาร "กระบวนการ" อย่างไรให้มีธรรมาภิบาล? -- บทส่งท้าย 2W 1H เมื่อธรรมาภิบาลใช้กระบวนการกำกับเป้าหมาย.

9786164761711 6164761719


การควบคุมการบริหารองค์การ. -- 880-05
การบริหารรัฐกิจ. -- 880-06

HD2741 / .ธ62 2564

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544