มานิตย์ จุมปา.

หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ = Principles of constitutionsl law / Principles of constitutional law มานิตย์ จุมปา. - พิมพ์ครั้งที่ 5. - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2564 [2021] - 196 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติมปรับปรุงใหม่ 2561.

บทที่ 1 ความหมาย ประวัติ ประเภทของรัฐธรรมนูญ และรัฐธรรมนูญนิยม -- บทที่ 2 การจัดทำรัฐธรรมนูญ -- บทที่ 3 อำนาจอธิปไตยและการแบ่งแยกอำนาจ -- บทที่ 4 องค์กรทางการเมือง -- บทที่ 5 กระบวนการทางนิติบัญญัติ -- บทที่ 6 สิทธิและเสรีภาพของบุคคล -- บทที่ 7 การควบคุมมิให้กฎหมายขัดรัฐธรรมนูญ -- บทที่ 8 รัฐธรรมนูญของต่างประเทศที่น่าสนใจ.

9789742038458 9742038457


880-05 -- กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย.

KPT2070 / .ม644 2564

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544