มณฑล อรรถบลยุคล.

พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562 ฉบับอ้างอิง / พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 ฉบับอ้างอิง มณฑล อรรถบลยุคล. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021] - 133 หน้า.

บทบัญญัติทั่วไป -- หมวด 1 สัญญาอนุญาโตตุลาการ -- หมวด 2 คณะอนุญาโตตุลาการ -- หมวด 2/1 อนุญาโตตุลาการซึ่งเป็นคนต่างด้าว -- หมวด 3 อำนาจของคณะอนุญาโตตุลาการ -- หมวด 4 วิธีพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ -- หมวด 5 คำชี้ขาดและการสิ้นสุดกระบวนพิจารณา -- หมวด 6 การคัดค้านคำชี้ขาด -- หมวด การยอมรับและบังคับตามคำชี้ขาด -- หมวด 8 ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายและค่าป่วยการ -- บทเฉพาะกาล.

9786165810791 6165810799


อนุญาโตตุลาการและการตัดสิน -- ไทย. -- 880-05

KPT1829 / .ม33 2564

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544