วันเพ็ญ แก้วปาน.

การสร้างเสริมความสามารถในการทำงานแก่แรงงานในสถานประกอบการ : แนวคิดการประเมินและการปฏิบัติสำหรับพยาบาลอาชีวอนามัย = Enhancing work ability for workers in enterprise : concept, assessment, and practice of occupational health nurse / Enhancing work ability for workers in enterprise : concept, assessment, and practice of occupational health nurse โดย วันเพ็ญ แก้วปาน. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : บริษัท เมตตา พริ้นติ้ง จำกัด, 2564 [2021] - ก-ฌ, 289 หน้า : ภาพประกอบ.

บทที่ 1 บทนำ : สถานการณ์ด้านแรงงานและความสำคัญของความสามารถในการทำงานต่อการทำงานของบุคคล -- บทที่ 2 แนวคิดความสามารถในการทำงาน การประเมินและแนวทางการส่งเสริมความสามารถในการทำงาน -- บทที่ 3 ดัชนีวัดความสามารถในการทำงานและแนวทางการประเมิน -- บทที่ 4 แนวทางการเสร้างเสริมความสามารถในการทำงานแก่แรงงานในสถานประกอบการ : แนวคิดสู่การปฏิบัติ -- บทที่ 5 แนวทางการจัดบริการและบทบาทพยาบาลอาชีวอนามัยในการส่งเสริมความสามารถในการทำงานสำหรับแรงงานในสถานประกอบการ -- บทที่ 6 กรณีศึกษา : การประยุกต์แนวคิดสู่การปฏิบัติ.

9786165864367 6165864368


880-05 -- การพยาบาลอาชีวอนามัย.
ความสามารถในการทำงาน. -- 880-06

WY141 / .ว63 2564

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544